`img23.gif

대한예수교 장로회 온수교회

 Home | 관리자에게

 

 

 

 

 

 

 

img5.gif

 

 

 

 

 

 Copyright ⓒ 2000 onsu.net All rightreserved.

주소:서울 특별시 구로구 온수동 55-2번지,   TEL:2625 - 1004,   (대) FAX:2614 - 7511

 

 

 

일자 : 2017. 11.  19

설교 :  김병학 목사님

말씀 : 삼하  7: 1 ~ 3절

제목 : 감사하는 생각