`img23.gif

대한예수교 장로회 온수교회

 Home | 관리자에게

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright ⓒ 2000 onsu.net All rightreserved.

주소:서울 특별시 구로구 온수동 55-2번지,   TEL:2625 - 1004,   (대) FAX:2614 - 7511

 

 

 

 

    일자 : 2018. 5.  27

    설교 :  유일준  목사님

    말씀 : 요  3 :  22 ~ 30절

    제목 : 쇠망 뒤에 흥왕

  

 


홈페이지 이용해        
불편을 드려             
죄송합니다
.             

다소 불편한 점  
양해 부탁 드립니다.
 

홈페이지를 리 메뉴중에 있습니다
.          

좋은 홈페이지로       
다시 찾아 뵙겠습니다.